Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

‘Zeeland moet zelf de Zeeuwse zorg regelen’

09 februari 2015

De Zeeuwse zorgsector is al jaar en dag het voorwerp van gemopper en sombere bespiegelingen. Een van de grootste ergernissen is een – in de ogen van velen – te geringe mate van samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. Vanuit deze zorgen, en fundamenteler, de bezorgdheid over de toekomstbestendigheid van de Zeeuwse zorginfrastructuur hebben de Provinciale Staten gevraagd om een onderzoek naar faal- en succesfactoren van samenwerking in de Zeeuwse zorgsector.

Eind januari presenteerde Jos de Beer het eindverslag van de verkenning die hij in het afgelopen halfjaar heeft uitgevoerd. Het beeld dat door De Beer geschetst wordt is niet rooskleurig. We zien een dunbevolkte regio met een krap voorzieningenniveau, waar de belangen van de Zeeuwse inwoners onvoldoende behartigd kunnen worden door versplintering, eilanddenken, oud zeer en gebrek aan regie.

De vraag is waar het initiatief ligt om dit te veranderen. Het is te gemakkelijk om de zwarte piet alleen bij onwillige zorgaanbieders te leggen. Het speelveld waarin zij bewegen wordt bepaald door de landelijke politiek en zorgverzekeraars. Het belang van een individuele organisatie is in de eerste plaats het instellingsbelang. Het systeem is er niet op gericht om het belang van Zeeuwse patiënten te laten prevaleren boven dat eigen belang. In die toestand is samenwerking echter ook geen oplossing. Ook wanneer er geen cultuurverschillen en onwil waren, dan nog zou het Zeeuwse belang niet noodzakelijkerwijs gediend zijn met een organisatorische fusie. De omgevingsfactoren veranderen namelijk niet.

Hoe dan wel? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De Beer noemt een krachtigere regierol voor de zorgverzekeraars. Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat deze hun vingers hieraan willen branden. Ook merkt de verkenner op: ‘Zeeland moet zelf de Zeeuwse zorg regelen’. Een mooi streven, maar welke middelen hebben we daarvoor?

Een belangrijk begin ligt in het denken vanuit de vraag in plaats van het aanbod. Dit begint bij het versterken van de stem van Zeeuwen in de ontwikkelingen en een doordachte visie op de toekomst van de zorg.

Wanneer het belang van de inwoners gediend zou moeten worden, dan zullen zij ook in het hart van het ontwikkelproces geplaatst moeten worden. Alleen bij een helder zicht op de behoeften kan het aanbod zinvol herschikt en doorontwikkeld worden. Overheden, zeker de gemeenten, krijgen steeds meer ruimte om hier een rol in te spelen. Wanneer zij daadwerkelijk het voordeel willen benutten van hun positionering dichtbij  hun burgers doen zij er goed aan een ontwikkelomgeving te creëren waar nieuw ondernemerschap in de zorg gestimuleerd wordt, vanuit de behoeften van patiënten en cliënten.

En samenwerking? Dat blijft natuurlijk van levensbelang, maar alleen waar het systeem het aanmoedigt (ketenzorg) en de kenmerken van onze regio kansen biedt (zoals kennisontwikkeling en het vormen van een perspectief op de toekomst).

Santé!
Arend Roos

Lees hier het rapport van De Beer: Grenzen slechten. De zorg in Zeeland

PS: tot ziens op de volgende Santé-borrel, 10 februari 16:00, Kloveniersdoelen in Middelburg

Sluiten